Danh mục hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ năm - 04/04/2019 14:20
Căn cứ thông tư số 24/2014/BTNMT ngày 29/10/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường về quy định hồ sơ địa chính.
Trên cơ sở thực tế trong thời gian qua mà UBND xã Quỳnh Vinh đã lập hồ sơ chuyển Văn phòng đăng ký QSD đất thẩm định và đã cấp được giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân. Để cho các hộ dân thêm rõ các thủ tục khi đi xin cấp giấy chứng nhận QSD đất, tránh đi lại nhiều lần; theo đó UBND xã Quỳnh Vinh hướng dẫn thêm về danh mục thử tục các giấy tờ liên quan khi xin cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn xã Quỳnh Vinh như sau:
 
Thứ tự Tên loại giấy tờ Số lượng
I THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT  
1 Giấy chứng nhận QSD đất  đã cấp ( bản gốc )
 
1 bản gốc và 01 bản pho to
2 Trường hợp bìa đỏ nằm ở ngân hàng thì phải có 2 bản bìa pho to và pho to 2 bản hợp đồng tín dụng kèm theo 2 bản/mỗi loại
3 CMND + hộ khẩu của vợ/chồng 01 bản/mỗi loại
4 Trích lục hoặc trích đo thửa đất do VPĐKQSD đất thị xã Hoàng Mai cung cấp 03 bản gốc
5 Trường hợp thừa kế ( tức là chủ sử dụng đất một hoặc hai người có tên trên giấy chứng nhận đã chết ) thì phải cung cấp CMND +HK +giấy khai sinh bản sao con của người đã chết 02 bản phô to
6 Tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể cung cấp một số giấy tờ liên quan khác theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn  
II THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT LẦN ĐẦU  
1 Giấy tờ chứng minh đến quyền được sử dụng thửa đất xin cấp giấy chứng nhận 01 bản chính và 02 bản sao
2 CMND + hộ khẩu của vợ/chồng xin cấp GCN  
3 Trích lục hoặc trích đo thửa đất do VPĐKQSD đất thị xã Hoàng Mai cung cấp  
4 Trường hợp thừa kế ( tức là chủ sử dụng đất một hoặc hai người được quyền sử dụng đất chết ) thì phải cung cấp CMND +HK +giấy khai sinh bản sao con của người đã chết  
5 Tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể cung cấp một số giấy tờ liên quan khác theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn  
III THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QSD ĐẤT  
1 Giấy chứng nhận QSD đất bản gốc và poto 1 bản gốc và pho to
2 Trích lục hoặc trích đo thửa đất ( bản gốc ) do UBND thị xã Hoàng Mai cung cấp, 03 bản chính mỗi thửa
3 CMND + HK bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; thêm GKS bản sao nếu là trường hợp tặng cho 02
IV THỦ TỤC XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  
1 Giấy chứng nhận QSD đất bản gốc và pho to 01
2 CMND+HK người có tên trên giấy chứng nhận QSD đất 02/mỗi loại
3 Trích lục hoặc trích đo thửa đất ( bản gốc ) do UBND thị xã Hoàng Mai cung cấp, 03/mỗi thửa
 
 
Trên đây là một số thủ tục cơ bản thường thực hiện liên quan đến đất đai; UBND xã Quỳnh Vinh đề nghị các hộ gia đình cá nhân căn cứ thực hiện trước khi đến UBND xã đề nghị giao dịch các thủ tục liên quan.
                                                                       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                      Chủ Tịch
 
 
 
 
                                                                                      Vũ Lê Hùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 10/ĐK  
       
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
 
 
   
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 
   
Kính gửi: ......................................................................  
   
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
               (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
 
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..................................................................................
Ông: .................................., sinh năm: ...............................; Số CMND: ...............................
Bà: .................................., sinh năm: ...............................; Số CMND: ...............................
1.2. Địa chỉ(1): Xóm .........., xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN: ...................;  2.2. Số phát hành GCN: ...............................;
2.3. Ngày cấp GCN: ................................., quyết định số..........................của..................................
 
3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:
 
 
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)  
Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác  
         
         
         
         
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)  
Loại tài sản Nội dung thay đổi  
     
     
     
  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
  - Loại tài sản: ……………….……………;
  - Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2;
  - .........................................................................                        
5.2. Thông tin có thay đổi:
 - Loại tài sản: ……………….…………;
 - Diện tích XD (chiếm đất): .................... m2;
 - ..........................................................................
   ..........................................................................
   ..........................................................................       
 
6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
   - Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...
 
 
                   
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Quỳnh Vinh, ngày      tháng       năm 2019
Người viết đơn
           (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
 
 
 
 
 
 
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH VINH
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Ngày       tháng        năm  2019
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
 
Ngày       tháng        năm  2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….……………………..………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...……………………….…………………….………………………………………………………………………………………...
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm  2019
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
 
 
 
 
Ngày……. tháng…… năm 2019
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
 
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/ĐK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ
Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, khu dân cư xóm ….., xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An  đã họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với thửa đất số …….…… tờ bản đồ số………….. tại địa chỉ tại xóm ……………………. Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai của hộ gia đình/ ông/ bà: ………………………………… ………………………………………….
Thành phần cuộc họp gồm có:
1. Chủ trì cuộc họp: Ông (Bà): ………………..………………..Trưởng xóm.......... ;
2. Ông ................................................, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh;
3. Ông :..............................................., Phó chủ tịch UBND xã;
4. Bà: ................................................., Công chức địa chính xã
5. Các ông (Bà), người (có tên dưới đây) đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của thửa đất nói trên.
Cuộc họp đã thống nhất xác định:
1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(ghi cụ thể: tự khai phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho,… từ người sử dụng đất nào, vào thời gian nào)
2. Thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận từ ngày …….....…..… tháng ……….........................……..…. năm…………………….…...
3. Tình trạng tranh chấp đất đai:……….……………………………..……….……….
 (ghi rõ không tranh chấp hay đang tranh chấp sử dụng đất với người sử dụng đất nào)
Những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây:
STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Ký tên
1      
2      
3      
4      
5      
     
 
Ngày …… tháng …… năm 2019
Xác nhận của UBND xã Quỳnh Vinh
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Chủ trì cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh                                                    của người chủ trì cuộc họp)
 
 
Mẫu số 06/ĐK
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUỲNH VINH
 
 
 
 
Số:        /DSTB. HG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tại xã  Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 
Số
TT
Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Địa chỉ thường trú Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m2) Mục đích sử dụng đất Thời điểm       sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Tài sản gắn liền với đất Tình trạng tranh chấp
ONT TCHN
                       
                       
                       
                       
Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày…/…/…, đến ngày…/…/…Tại địa điểm:...................................................
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Quỳnh Vinh,  để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./
 
Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
về việc đã công khai danh sách này
(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)
Quỳnh Vinh, ngày …...  tháng …...  năm 2019
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUỲNH VINH
 
 
Mẫu số 08/VPĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Kết thúc công khai kết quả xét duyệt ( hồ sơ cấp GCN QSD Đ) cho…. hộ gia đình cá nhân tại xóm…………………Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai
 
Thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Sau khi Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Vinh công khai danh sách xét cấp GCNQSD đất cho:…. ……hộ gia đình đang sử dụng đất tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai; từ ngày…....tháng…….năm 201….đến  ngày…... tháng…… .năm 201…tại khu dân cư xóm…………xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.
Hôm nay ngày .…..tháng… .năm 201…. UBND xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, lập biên bản kết thúc công khai kết quả xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho………….. hộ gia đình cá nhân tại xóm …………………Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, như sau:
1. Nội dung công khai
1.1. Tổng số hộ gia đình, cá nhân được cấp GCNQSD đất:………….hộ, tổng diện tích:………………m2, trong đó: Đất ở:…………….m2,
đất TCHN(đất vườn liền kề đất ở):………………m2; đất khác:………………………..m2
          2. Kết quả tiếp nhận ý kiến nhân dân về nội dung công khai:
          - Có … ý kiến phản ảnh, liên quan đến ….. hộ về…………………………....
……………………………………………………………………………………….
- Có … ý kiến phản ảnh, liên quan đến ….. hộ về…………………………....
……………………………………………………………………………………….
- Có … ý kiến phản ảnh, liên quan đến ….. hộ về…………………………....
……………………………………………………………………………………….
          UBND xã Quỳnh Vinh xin tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục xem xét giải quyết các ý kiến trên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai cấp giấy chứng nhận QSD đất cho …………………… đúng quy định.
          Việc kết thúc công khai được lập thành biên bản vào hồi……giờ, ngày……/………/201….
 
Xác nhận của đại diện cho
những người sử dụng đất về việc kết thúc công khai danh sách
TM. ỦY BÂN NHÂN DÂN
  Cán bộ địa chính                              Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Mẫu số 01/VPĐK
          UBND XÃ QUỲNH VINH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤT ĐAI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                    
                                                                            Quỳnh Vinh, Ngày ...... tháng ....... năm 2019
BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỒ SƠ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
           
Thực hiện Quyết định số   ......../ QĐ-UBND ngày ....../....../20...... của UBND xã Quỳnh Vinh về việc thành lập Hội đồng tư vấn đất đai.
Hôm nay, ngày ....... tháng  ..... năm 2019.    
Địa điểm: Tại UBND xã Quỳnh Vinh.
Thành phần gồm (các thành viên Hội đồng tư vấn đất đai của xã được thành lập theo Quyết định số .........../ QĐ-UBND ngày ......./......./20..... của UBND xã Quỳnh Vinh về việc thành lập Hội đồng tư vấn đất đai .
1. Ông ..............................................., Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng  tư  vấn đất đai;
2. Ông .............................................., Phó chủ tịch UBND xã;
3. Ông ................................................., Chủ tịch UBMTTQ xã;
4. Ông : ............................................. Chủ tịch HND xã;
5. Bà: ................................................., Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã;
6. Bà ..................................................., Công chức địa chính xã;
7. Ông .................................................., Công chức địa chính xã;
8. Ông ......................................................, Công chức địa chính xã;
9. Ông ........................................................, Bí thư chi bộ 17;
10. Ông ......................................................, trưởng thôn 17, đại diện thôn;
Nội dung: Tiến hành kiểm tra, xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Tình, hộ khẩu thường trú xóm 17, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
Kết quả xét duyệt:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 
- Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất:
(Y/c về nguồn gốc ghi rõ: đất được Nhà nước giao, cho thuê, đất nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng, cho ...  có giấy tờ sử dụng đất không? nghĩa vụ tài chính đã thực hiện. Về thời điểm: Ghi rõ  bắt đầu sử dụng từ ngày  tháng  năm nào, có sử dung ổn định, liên tục hay không,?):
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            - Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại:
(Y/c ghi rõ thửa đất xin cấp GCN có sử dụng ổn định hay không, có tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm… hay không)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            - Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
(Y/c ghi rõ thửa đất xin cấp GCN có phù hợp với QH-KH sử dụng đất của xã/phường đã được phê duyệt hay không và với các loại mốc giới, chỉ giới quy hoạch khácliên quan … ):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
            Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất đề nghị xin được lập thừa kế xác định chủ sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Nội dung trên đã được các thành viên Hội đồng tư vấn đất đai xã kiểm tra và thống nhất. Hội đồng tư vấn đất đai xã Quỳnh Vinh, chịu trách nhiệm về những nội dung đã xác nhận ở trên./.
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤT ĐAI
       XÓM TRƯỞNG                                  CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH                        HỘI NÔNG DÂN   
 
 
 
 
 
 
HỘI PHỤ NỮ                      MẶT TRẬN TỔ QUỐC                         CHỦ TỊCH UBND XÃ
                                                                                                                          ( KIÊM CTHĐ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI )
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         Mẫu số 07/VPĐK
TrÝch lôc b¶n ®å 299
 
   Chñ sö dông ®Êt: …………………………………………………………….
Tªn c«ng tr×nh: …………………………………………………………….
§Þa chØ thöa ®Êt: Thôn………..xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
 
               
   
     
 
 
 
      Y(m)                              Y(km)   Y(m)                                                    Y(m)                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 X(km)
              X(km)                                                                                           X(m)
            
              X(m)                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
              X(m)                                                                                                                        X(m)                    Y(m)                                                                                 Y(km)      Y(m)                                               Y(m)
Thèng kª diÖn tÝch ®Êt
TT Sè tê b¶n ®å Sè thöa DiÖn tÝch Lo¹i ®Êt DT  xin sö dông Ghi chó  
               
               
Céng              
 
Ranh giíi khu ®Êt …………...®­îc giíi h¹n b»ng mùc ®á, sè thöa……..diÖn tÝch……...
 
C¬ quan thùc hiÖn
Ngày            /            /2017
C¸n bé ®Þa chÝnh
Quỳnh Vinh., ngày ……. tháng…….năm 2017 ……
TM. UBND x·
ChỦ TỊCH
 
                 
 
                                                                                                                                                                                                                             Mẫu số 06/VPĐK
 TrÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh,  s¬ ®å nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt
(Dùng cho các xã/ phường chưa được đo đạc lại bản đồ địa chính dạng số)
 Ng­êi sö dông ®Êt/ së h÷u nhµ ë, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt :…………………………………………...........
 Hé khÈu th­êng tró: ………………………………………………………………………………..............
1. TrÝch lôc thöa ®Êt
 
           
     
 
 
 
Y(m)
 
 
       
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§Þa chØ thöa ®Êt: ……………………………………………………………………………..
Thèng kª diÖn tÝch ®Êt
TT Sè thöa Tê b¶n ®å DiÖn tÝch( m2 ) Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch xin sö dông (m2 ) Ghi chó
             
             
Céng            
 
Ranh giíi khu ®Êt …….…......®­îc giíi h¹n b»ng mùc ®á, sè thöa………..….…..diÖn tÝch……………..m2
 
2. S¬ ®å nhµ ë, tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt( nÕu cã)
( Khu vùc nhµ ë vµ c¸c tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt thÓ hiÖn b»ng ®­êng nÐt ®øt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tªn c«ng tr×nh( nhµ ë, nhµ x­ëng, nhµ kho)……………………………….…………………………………….
- §Þa chØ……………………………….………………………………………………………………………….
- DiÖn tÝch x©y dùng: ……………………………….…………………………………………..……………….
- DiÖn tÝch sµn( ®èi víi nhµ) hoÆc c«ng suÊt( ®èi víi c«ng tr×nh kh¸c):…………………………………………
- Së h÷u chung:………………………………..; Së h÷u riªng:……………………...........................................
- KÕt cÊu:…………………………………………………………………………………………………………
- CÊp, h¹ng:……………………………. . ; Sè tÇng:……………………………………………………………
- N¨m hoµn thµnh x©y dùng:………………………..; Thêi h¹n së h÷u:……………………………………….
C¬ quan thùc hiÖn C¬ quan thÈm ®Þnh  
 
 
 

Tác giả bài viết: Đậu Thị Hồng Quyên- CC. Địa Chính- Xây dựng xã

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây