THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Thứ sáu - 05/04/2019 07:56
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)
Biểu 01
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………
- Người đại diện: ……………………………………Chức vụ (nếu có): ……………
- Địa chỉ liên hệ: Thôn         xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
- Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………
- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………
- Số điện thoại: …………………………………………………………………………
2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng: Thôn        xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
- Thửa đất số: ………,,…, Tờ bản đồ số:……,,,….…. Diện tích ………… m2.
- Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………
- Phường/xã ……… Quỳnh Vinh …….. Quận/huyện ……… thị xã Hoàng Mai …
- Tỉnh, thành phố: ……………… tỉnh Nghệ An …………………………
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:
- Cấp công trình: …………………………..………..
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………….……m2.
- Tổng diện tích sàn: ……..…..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ……..……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………
- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………
- Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ………………….
- Địa chỉ: …………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ….………… tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:
1 -
2 -
 
  Quỳnh Vinh,ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu 02
GIẤY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG
(Về việc xây dựng và cải tạo nhà ở)
 
    Kính gửi:
- UBND thị xã Hoàng Mai;
- Phòng Quản lý Đô thị;
- UBND xã Quỳnh Vinh
 
Tên tôi là:....................................................................................................
Số CMND: .................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: Thôn         xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
Hiện nay, tôi đang thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại thửa đất số: ............., tờ bản đồ số: .....................; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ......................... ngày ......................
Với nội dung:
- Diện tích xây dựng:          m2;  số tầng:         tầng.
- Chiều cao tầng 1:             m; Chiều cao tầng 2:           m.
- Kết cấu công trình: tường xây bằng ..............................................                                          
 Móng  .................................,  Mái...................................................
          Nếu được phép xây dựng công trình, Tôi xin cam kết:
1. Thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp.
2. Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công công trình, đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn của công trình trong quá trình thi công và thời gian bảo hành.
4. Nếu gây lún sụt, nứt, hư hỏng tới các công trình liền kề thì gia đình tôi xin chịu khắc phục, đền bù theo quy định của pháp luật.
Quá trình thi công nếu có điều kiện gì không đúng với cam kết trên thì gia đình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
                                               Quỳnh Vinh, ngày ......... tháng ......... năm 2018
        XÁC NHẬN UBND PHƯỜNG                                   CHỦ CÔNG TRÌNH                            
 
 
 
 
 
 
Biểu 03

KẾT QUẢ THẨM TRA

Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất
 
 
 
  

            Hiện tại hộ ông (bà): ............................................................................................................................................. đang sử dụng diện tích ........................................... m2 đất.
Trong đó: Đất ở  ........................... m2; đất trồng cây hàng năm (vườn liền kề) ……..................... m2.
Thuộc thửa đất số ...................................... Tờ bản đồ số .................................... (theo bản đồ Địa chính) tại khối ........................................, phường Quỳnh Phương                   
1. Về nguồn gốc sử dụng đất: 
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về quá trình sử dụng đất:
a) Tình hình sử dụng đất qua các thời kỳ:
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
b) Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ:
- Bản đồ đo đạc theo 299:  Thửa số: …..................…tờ BĐ số: …….……..…… diện tích: .........................…… m2.
- Bản đồ Địa chính:  Thửa số: …,.........................….…tờ BĐ số: …………,,.…….… diện tích: ..........................…… m2.
- Tư liệu khác: .........………………......................................................................................................................................................................................................................
c) Sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác:
                                Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
d) Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại:
….….….........………………............................................ Không tranh chấp, khiếu nại.......................................................
e) Về đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
….….….........……………….........Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..........................................
Chúng tôi xin cam kết những nội dung xác nhận nêu trên là hoàn toàn khách quan và chính xác, nếu sai sót chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 
ĐẠI DIỆN BAN CÁN SỰ KHỐI (XÓM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. UBMT TQ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Văn Thành
 
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Tiến Dào
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
         Vũ Lê Hùng
 
 
 
 
 
Biểu 04
Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: Thửa đất số:  , Tờ bản đồ:.
Thôn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ: Thôn      xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 
Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ranh giới đ­ường theo quy hoạch

 

Nhà ở

 

Ranh giới đ­ường hiện tại

Ranh giới lô đất của chủ hộ

 
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: .............................................
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: ..............
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ: .........................................................
§
­­
ê
n
g
 
t
h
e
o
 
q
u
y
 
h
o
¹
c
h
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG MÓNG
Biểu 05
 
 
 
Bản pho to Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình
 
Biểu 01
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………
- Người đại diện: ……………………………………Chức vụ (nếu có): ……………
- Địa chỉ liên hệ: Thôn         xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
- Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………
- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………
- Số điện thoại: …………………………………………………………………………
2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng: Thôn        xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
- Thửa đất số: ………,,…, Tờ bản đồ số:……,,,….…. Diện tích ………… m2.
- Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………
- Phường/xã ……… Quỳnh Vinh …….. Quận/huyện ……… thị xã Hoàng Mai …
- Tỉnh, thành phố: ……………… tỉnh Nghệ An …………………………
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:
- Cấp công trình: …………………………..………..
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………….……m2.
- Tổng diện tích sàn: ……..…..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ……..……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………
- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………
- Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ………………….
- Địa chỉ: …………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ….………… tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:
1 -
2 -
 
  Quỳnh Vinh,ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu 02
GIẤY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG
(Về việc xây dựng và cải tạo nhà ở)
 
    Kính gửi:
- UBND thị xã Hoàng Mai;
- Phòng Quản lý Đô thị;
- UBND xã Quỳnh Vinh
 
Tên tôi là:....................................................................................................
Số CMND: .................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: Thôn         xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
Hiện nay, tôi đang thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại thửa đất số: ............., tờ bản đồ số: .....................; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ......................... ngày ......................
Với nội dung:
- Diện tích xây dựng:          m2;  số tầng:         tầng.
- Chiều cao tầng 1:             m; Chiều cao tầng 2:           m.
- Kết cấu công trình: tường xây bằng ..............................................                                          
 Móng  .................................,  Mái...................................................
          Nếu được phép xây dựng công trình, Tôi xin cam kết:
1. Thực hiện theo đúng nội dung giấy phép được cấp.
2. Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công công trình, đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn của công trình trong quá trình thi công và thời gian bảo hành.
4. Nếu gây lún sụt, nứt, hư hỏng tới các công trình liền kề thì gia đình tôi xin chịu khắc phục, đền bù theo quy định của pháp luật.
Quá trình thi công nếu có điều kiện gì không đúng với cam kết trên thì gia đình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
                                               Quỳnh Vinh, ngày ......... tháng ......... năm 2018
        XÁC NHẬN UBND PHƯỜNG                                   CHỦ CÔNG TRÌNH                            
 
 
 
 
 
 
Biểu 03

KẾT QUẢ THẨM TRA

Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất
 
 
 
  

            Hiện tại hộ ông (bà): ............................................................................................................................................. đang sử dụng diện tích ........................................... m2 đất.
Trong đó: Đất ở  ........................... m2; đất trồng cây hàng năm (vườn liền kề) ……..................... m2.
Thuộc thửa đất số ...................................... Tờ bản đồ số .................................... (theo bản đồ Địa chính) tại khối ........................................, phường Quỳnh Phương                   
1. Về nguồn gốc sử dụng đất: 
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về quá trình sử dụng đất:
a) Tình hình sử dụng đất qua các thời kỳ:
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
….….….........………………............................................................................................................................................................................................................................................................
b) Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ:
- Bản đồ đo đạc theo 299:  Thửa số: …..................…tờ BĐ số: …….……..…… diện tích: .........................…… m2.
- Bản đồ Địa chính:  Thửa số: …,.........................….…tờ BĐ số: …………,,.…….… diện tích: ..........................…… m2.
- Tư liệu khác: .........………………......................................................................................................................................................................................................................
c) Sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác:
                                Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
d) Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại:
….….….........………………............................................ Không tranh chấp, khiếu nại.......................................................
e) Về đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
….….….........……………….........Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..........................................
Chúng tôi xin cam kết những nội dung xác nhận nêu trên là hoàn toàn khách quan và chính xác, nếu sai sót chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 
ĐẠI DIỆN BAN CÁN SỰ KHỐI (XÓM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. UBMT TQ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Văn Thành
 
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Tiến Dào
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
         Vũ Lê Hùng
 
 
 
 
 
Biểu 04
Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: Thửa đất số:  , Tờ bản đồ:.
Thôn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ: Thôn      xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 
Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ranh giới đ­ường theo quy hoạch

 

Nhà ở

 

Ranh giới đ­ường hiện tại

Ranh giới lô đất của chủ hộ

 
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: .............................................
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: ..............
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ: .........................................................
§
­­
ê
n
g
 
t
h
e
o
 
q
u
y
 
h
o
¹
c
h
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG MÓNG
Biểu 05
 
 
 
Bản pho to Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình
 

Tác giả bài viết: Lê Tiến Dào- Công chức Địa chính- Xây dựng xã

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây