QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH VINH

Thứ sáu - 16/08/2019 15:15
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả theo cơ chế (( Một cửa)) tại UBND xã Quỳnh Vinh
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ QUỲNH VINH
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /QĐ-UBND
 
                                        Quỳnh Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2019
 


 


QUYẾT ĐỊNH
                           Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận
                                    và trả kết quả theo cơ chế (( Một cửa)) tại UBND xã Quỳnh Vinh

 
  
       
                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH VINH
          Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đỏi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 20/01/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thị xã Hoàng Mai về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã,
 
                                                                                      QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Công khai danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế (( Một cửa)) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế ((Một cửa)) xã Quỳnh Vinh gồm 136 thủ tục hành chính ( Có danh mục kèm theo).
          Điều 2. Việc tiếp nhận,  giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã theo cơ chế một cửa được thực hiện kể từ ngày 14/01/2019. Giao cho Văn phòng UBND xã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Phối hợp với Ban biên tập thực hiện công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử của xã.
        Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Văn phòng cấp ủy chính quyền xã, các ban ngành có liên quan, cán bộ, công chức xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thị xã ( b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;    
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các phòng cơ quan, chuyên môn thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.
                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                    CHỦ TỊCH
                                       (Đã ký)
 
 
                                  Vũ Lê Hùng
 
 
 
 
 
                                                            DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
                                 ( Ban hành kèm theo Quyết định số05/QĐ-UBND ngày 11/01/2019)
 
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
I LĨNH VỰC TƯ PHÁP (41 TTHC)        
1 Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản bằng tiếng Việt x   Trong ngày  
2 Chứng thực chứ ký cá nhân trong các giấy tờ văn bản bằng Tiếng Việt x   3  
3 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc x   Trong ngày  
4 Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn x   Trong ngày  
5 Cấp trích lục bản sao công nhận việc giám hộ x   Trong ngày  
6 Cấp trích lục bản sao công nhận việc nuôi con nuôi x   Trong ngày  
7 Cấp trích lục bản sao giấy chứng tử x   Trong ngày  
8 Cấp bản sao trích lục công nhận cha, mẹ,con x   Trong ngày  
9 Cấp trích lục bản sao giấy khai sinh x   Trong ngày  
10 Cấp trích lục bản sao quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ x   Trong ngày  
11 Cấp trích lục bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi x   Trong ngày  
12 Cấp giấy xác nhận tình trang hôn nhân cho người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài x   Trong ngày  
13 Cấp giấy xác nhận tình trang hôn nhân cho công dân cư trú trong nước x   Trong ngày  
14 Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tạiViệt Nam có cha mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước x   Trong ngày  
15 Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra tạiViệt Nam có cha mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước x   Trong ngày  
16 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ  rơi x   Trong ngày  
17 Đăng ký khai sinh đúng hạn cho con ngoài giá thú x   Trong ngày  
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
18 Đăng ký khai sinh quá hạn cho con ngoài giá thú x   Trong ngày  
19 Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh x   Trong ngày  
20 Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chưa được khai sinh ở nước ngoài x   Trong ngày  
21 Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chưa được khai sinh ở nước ngoài x   3  
22 Đăng ký lại việc sinh x   Trong ngày  
23 Đăng ký khai tử đúng hạn x   Trong ngày  
24 Đăng ký khai tử quá hạn x   Trong ngày  
25 Đăng ký lại khai tử x   Trong ngày  
26 Xóa đăng khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng vẫn còn sống trở về x   Trong ngày  
27 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam cư trú trong nước x   Trong ngày  
28 Đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết. x   Trong ngày  
29 Đăng ký lại việc kết hôn x   Trong ngày  
30 Đăng ký việc giám hộ x   Trong ngày  
31 Đăng ký thay đổi việc giám hộ x   Trong ngày  
32 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ x   Trong ngày  
33 Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) x   Trong ngày  
34 Đăng ký việc nhận con x   Trong ngày  
35 Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) x   Trong ngày  
36 Đăng ký việc giám hộ trường hợp cha, mẹ đang còn và mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. x   3  
37 Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đẻ của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người hoặc tổ chức giám hộ x   3  
38 Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha, mẹ đẻ x   3  
39 Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi x   Trong ngày  
40 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x   Trong ngày  
41 Xác nhận sơ yếu lý lịch x   Trong ngày  
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
II LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (63 TTHC)        
1 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ x   Trong ngày  
2 Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ) x   Trong ngày  
3 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài x   Trong ngày  
4 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí,trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng x   Trong ngày  
5 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng x   Trong ngày  
6 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng x   Trong ngày  
7 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng x   Trong ngày  
8 Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ x   Trong ngày  
9 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ x   Trong ngày  
10 Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công x   Trong ngày  
11 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở x   15  
12 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày x   15  
13 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x   Trong ngày  
14 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x   Trong ngày  
15 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x   15  
16 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh x   Trong ngày  
17 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh x   Trong ngày  
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
18 Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng x   5  
19 Xác nhận cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x   Trong ngày  
20 Xác nhận cấp đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x   Trong ngày  
21 Xác nhận và đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng x   Trong ngày  
22 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh x   5  
23 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng x   5  
24 Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x   5  
25 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x   5  
26 Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo x   5  
27 Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo x   5  
28 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sở bảo trợ xã hội x   5  
29 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội x   5  
30 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng  vào cơ sở bảo trợ xã hội x   5  
31 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo; đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi x   5  
32 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ x   5  
33 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng x   5  
34 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên đối với người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo x   5  
35 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH x   5  
36 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo x   5  
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
37 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng x   5  
38 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng x   5  
39 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng x   15  
40 Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội x   15  
41 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội x   7  
42 Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sơ y tế cộng lập x      
43  Xác nhận và đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, cận nghèo x   15  
44 Xác nhận và đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo x   7  
45 Xác nhận giấy ủy quyền Kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” x   30  
46 Xác nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ x   30  
47 Xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x   45  
48  Xác nhận đơn đề nghị Hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh x   15  
49 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x      
50 Xác nhận bản khai cá nhân Dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế x   30  
51 Xác nhận bản khai cá nhân Dành cho người có công giúp đỡ cách mạng x   30  
52 Xác nhận bản khai Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần x   Trong ngày  
53 Xác nhận  đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công x   Trong ngày  
54 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ Bảo trợ xã hội x   Trong ngày  
55 Xác nhận đơn đề nghị Phục hồi chế độ ưu đãi người có công x   15  
56 Xác nhận  bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công x   Trong ngày  
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
57 Xác nhận bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế thân nhân người có công x   Trong ngày  
58 Xác nhận biên bản ủy quyền các chế độ chính sách x   Trong ngày  
59 Xác nhận thu nhập dành cho thân nhân người có công thực hiện tuất từ trần x   5  
60 Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội x   15  
61 Xác nhận đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi x   15  
62 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen) hoặc thân nhân của người có Bằng khen x   15  
63 Xác nhận và đề nghị cấp mới, cấp lại, sữa sai BHYT cho công dân bị mất thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo... x      
III LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG (9 TTHC)        
1 Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp có giấy tờ). x   15  
2 Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp không có giấy tờ). x   15  
           
3 Xác nhận đơn xin giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân x   7  
4 Đơn xin xác nhận đất, nhà ở để làm đăng ký hộ khẩu, lắp điện. x      
5 Xác nhận đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. x      
6 Xác nhận đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất. x      
7 Xác nhận đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất. x      
8 Xác nhận đơn xin xác định lại diện tích đất ở (Công nhận lại hạn mức đất ở). x   15  
9 Hướng dẫn cấp phép xây dựng cho hộ gia đình và cá nhân x      
IV LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (2 TTHC)        
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu (quy trình giải quyết khiếu nại) x   30  
2 Giải quyết tố cáo(quy trình giải quyết tố cáo) x   30  
V LĨNH VỰC GIÁO DỤC (4TTHC)        
STT Lĩnh vực/ Tên thủ  tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông Thời gian giải quyết (ngày) Ghi chú
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   25  
2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   15  
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại x   25  
4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   25  
VI LĨNH VỰC NỘI VỤ (12 TTHC)        
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; x   10  
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND câp xã về thành tích đột xuất; x   10  
4 Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa. x   10  
5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. x   10  
6 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng x   3  
7 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng x   10  
8 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo x   15  
9 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở x   15  
10 Thủ tục đăng ký người vào tu x   3  
11 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng x   Không quy định thời gian  
12 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã x   3  
VI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO ( 5 TTHC)        
1 Thông báo tổ chức lễ hội x   15  
2 Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm x   5  
3 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa x   5  
4 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản x   3  
5 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở x   7  
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thạc Nhung- Công chức VP-TK xã

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây